ºW¼-¤ï-mÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-ÍïP-Gï-¾-¤ï¼-;ï¾ü


2007.12.16
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-º²¤-JÀÛP-mP-GÛ-ljm-IGÅ-Tm-HÛ-¤Û-Ço-hP-Å-GmÅ-ŸïÅ-qºÛ-¾ï-±m-mP-xÛ-¹- 9 qºÛ-mP-ºW¼-¤ï-mÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-¿U¤-Ç+Ý-ÍïP-Gï-¾-¤ï¼-;ï¾-¤VôG-GÛÅ-zôh-ˆÛ-hzÞ-FÛh-uÛ-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GŸÝP-ºƒï¾-fôG-mÅ-ºW¼-¤ï-mÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-¾Å-DÞPÅ-mP-¤W¾-ºyh-ŸÝÅ-q-hï¼-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-DôP-Fô-Vïm-qô-hP-GhP-Åï¤Å-Vïm-qô-zTP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-Ç+ô¼-P-±ôºÛ-ºW¼-¤ï-mÛºÛ-Gż-ºGôh-q-±ï-hzP-mô¼-zÞ-¾GÅ-ÅÞ-¿Ëàm-Iâz-±ï-¼ÛP-¾GÅ-mÅ-GmÅ-ºiÛh-ŸÝÅ-q¼-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བུད་མེད་གསར་འགོད་པའི་ས་མིག་གསལ་བསྒྲགས།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎