M-mG-GÝP-Fm-bP-GÛ-±ôGÅ-Vïm-zTß-zhÝm-qü


2007.03.05
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-M-mG-hP-ÈôP-;ôP-fï-¶m-HÛ-¾ï-±m-mP.ü Ç+zÅ-zTß-zhÝm-qºÛ-M-mG-GÝP-Fm-±ôGÅ-qºÛ-±P-º²ô¤Å-IôÅ-±ôGÅ-hP-hï-zŸÛm-¤Û-h¤PÅ-ºfÞÅ-¤Û-±ôGÅ-Vïm-hP-Vz-ÆÛh-IôÅ-±ôGÅ-¤-±ßGÅ-ÇSôm-M-mG-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-mÅ-ºV¤-¤fÞm-HÛ-uÛ-±ôGÅ-Cæm-Mã-ÅôGÅ-Gmh-hôm-JÀïP-ÇÀôP-GmP-GÛ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-ºVÛ-¤ïh-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བུད་མེད་གསར་འགོད་པའི་ས་མིག་གསལ་བསྒྲགས།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎