¼ÛG-GmÅ-Gż-zXï-Çtï¾-mÅ-¾ô-40ºDô¼-zü


2006.07.21

{}ü üM-mG-hP-ÈôP-;ôP-fï-¶m-HÛ-¾ï-±m-mP.ü M-mG-GŸÝP-GÛÅ-h-¾ô-M-mG-mP-¼ÛGÅ-GmÅ-Gż-zXï-Çtï¾-mÅ-¾ô-Pô-zŸÛ-zTß-ºIô-»Û-»ôh-q-ÅôGÅ-nôP¼-Tm-HÛ-hÝÅ-im-¤P-qô-ŸÛG-hÝÅ-GTÛG-hÝ-ºDï¾-HÛ-»ôh-q¼-zdïm-M-mG-mP-hïz-®¤-¤-¸h-O-ºWâG-ºDô¼-fG-hP-z½‰m-ºyÛm-ºDô¼-fG-GôP-ŸÝÅ-Gmh-hôm-hP-ºƒï¾-z-»ôh-±ï-h¤-iG-‚-MãºÛ-z;º-M-zbP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-ºVÛ-¤ïh-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎