M-mG-GÛÅ-Gô-¤±ôm-xÛ-±ôP-‚Å-q¼-Bôm-zXôhü


2006.06.18

{}ü üfïPÅ-ºhÛºÛ-M-mG-ÈôP-;ôP-fï-¶m-HÛ-¾ï-±m-mP.ü M¾-uÛºÛ-ZïÅ-»PÅ-±ôGÅ-qÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-lôG-¼ô¾-GbôP-¤Dm-HÛ-»Þ¾-Iâ-DG-TÛG-¾-Gô-¤±ôm-xÛ¼-±ôP-‚Å-mÅ-»Þ¾-Iâ-hï-±ôºÛ-GmÅ-ÇePÅ-²-iG-bà-GbôP-GÛ-»ôh-qºÛ-Bôm-zXôh-ˆÛ-ljm-fô-zbôm-GmP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-ºVÛ-¤ïh-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎