fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-hGôPÅ-ŸÝ-hGôÅ-qºÛ-Pô-Lô¾ü


2006.10.12

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-M-mG-hP-ü ÈôP-;ôP.ü fï-¶m-HÛ-¾ï-±m-mP-hÝ-fï-¶m-M¾-Çeôm-hÝÅ-Vïm-¤²h-ÇKôºÛ-ZÛm-fï-¶m-HÛ-xôGÅ-ºG¾-±ôGÅ-qºÛ-xôGÅ-DG-TÛG-GÛÅ-fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-Vïm-ÉâºÛ-zm-¾Å-GmÅ-mÅ-hGôPÅ-ŸÝ-GmP-hGôÅ-qºÛ-Pô-Lô¾-HÛ-Q¤-Çeôm-Çtï¾-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-hP-ºƒï¾-»ôh-Gmh-hôm-hïºÛ-¤-ºôPÅ-zBôh-xôGÅ-ÅôGÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-ºVÛ-¤ïh-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ད་རེས་གྲོས་ཚོགས་འཚོགས་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་འོག་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པར་འགྲོ་གྲོན་གཏོང་སྟངས་སྒྲིག་གཞི་ཁ་གསལ་མེད་པ་རེད་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎