M-mG-hqôm-¼Û^-ˆÛ-zÞ-yâG-¿+ôG-hPÞ¾-ºEï¼-mÅ-mÝz-xô^-ÅÞ-GmÅ-Çtô-‚ïh-zŸÛm-qü


2006.12.21
chinese-passport-200b.jpg
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü

{}ü üfïPÅ-ºhÛºÛ-M-mG-hP-ÈôP-;ôP-fï-¶m-HÛ-¾ï-±m-HÛ-mP-hÝ-Zï-zºÛ-V¼-M-mG-mP-hqôm-¼ÛGÅ-¤P-qô-ŸÛG-¿+ôG-¸-¼Þ¾-ÅÞPÅ-HÛ-Gmh-hôm-ºôG-M-mG-GŸÝP-mÅ-ŸÛz-uôh-‚ïh-zŸÛm-»ôh-ˆP-ü M-mG-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-¤fô-IÅ-±ôºÛ-zÞ-yâG-¤P-qô-ŸÛG-¿+ôG-hPÞ¾-ºEï¼-mÅ-Í-¤ï-¼Û-;-G®ôÅ-qºÛ-xÛ-M¾-»Þ¾-Iâ-DG-mP-ÇÀôz-¢ôP-hP-GmÅ-Çkôh-‚ïh-q¼-ºIô-zŸÛm-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-ºVÛ-¤ïh-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་༧སྐུའི་འཕྲོད་བཞེས་སྤྱིའི་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསུངས་བྱུང་།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎