M-mG-GÛ-z¸ô-IÔÅ-µÅ-¤P¼-Çoݤ-HÛ-±ß¾-hÝ-xÛ¼-±ôP-zü


2007.05.18
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üfïPÅ-ºhÛºÛ-M-mG-hP-ÈôP-;ôP-fñ-¶m-HÛ-¾ï-±m-mP.ü M-mG-TP-ÅÞºÛ-Å-GmÅ-mP-»ôh-qºÛ-µÅ-Nå¼-z¸ô-IÔ-ŸÛG-GÛÅ-µÅ-Nå¼-fôG-zïh-uôh-‚ïh-»G-GÛ-Ǩm-µÅ-¼ÛGÅ-¤hôG-¤ïh-¤P¼-Çoݤ-»Ûm-ŸïÅ-xÛ-M¾-»Þ¾-Iâ-DG-mP-xÛ¼-±ôP-‚Å-mÅ-q-m-¤-»Þ¾-IâºÛ-mP-Ǩm-µÅ-Xâm-¤-hï-hG-zïh-uôh-‚Å-mÅ-¤Û-IPÅ-¤P-qôºÛ-±ï-ÆôG-Áô¼-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-ºVÛ-¤ïh-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎