Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ô^-mP-GmÅ-ºyÛm-i-zºÛ-fôG-ljm-ŸÛzü


2006.02.09

{}ü üM-mG-hP-ÈôP-;ôP-fï-¶m-HÛ-¾ï-±m-mP-Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¿Ëm-DP-GÛÅ-Í-¼ÛºÛ-GmÅ-ºyÛm-i-zºÛ-±ôP-hôm-¾Å-DP-DG-TÛG-GÛÅ-M-mG-GÛÅ-zbôm-qºÛ-i-zºÛ-GmÅ-±ß¾-¾-zdG-hrh-ˆÛ-hGôÅ-ºhÝm-¾-DÅ-¾ïm-‚Å-qºÛ-Gmh-hôm-fôG-Zm-ŸÛz-¿Ëm-±ôGÅ-ÁÛG-±ßGÅ-GmP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-ºVÛ-¤ïh-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༧ཀུན་གཟིགས་ཞྭ་དམར་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་དང་འབྲེལ་བའི་ཐུན་མོང་གསལ་བསྒྲགས།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎