M-mG-GÛ-h¤G-GÛ-OÛG-º²âGÅ-mP-¿+ô-z¸ºü


2007.11.15

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-M-mG-hP-ÈôP-;ôP-fï-¶m-HÛ-¾ï-±m-mP.ü Zï-zºÛ-¾ô-ÁÅ-mP-M-mG-mP-Gż-hÝ-h¤G-DôPÅ-ÅÞ-ŸÝGÅ-MãºÛ-¾Å-;ºÛ-mP-¿+ôG-z¸º-¼Þ¾-ÅÞPÅ-ÁÝGÅ-Vï-»ôh-q¼-zdïm-mÅ-h-¼ïÅ-M-mG-h¤G-hôm-OÛG-FÛ¤Å-ŸÛz-zÁïÅ-¾Å-DP-ÅôGÅ-h¤G-DôPÅ-hP-ºƒï¾-z-»ôh-qºÛ-¾Å-DP-DG-fÞm-¤ôP-mÅ-M-mG-M¾-»ôPÅ-h¤G-ÇK¼-DG-¾-hï-hG-z;G-ºGôG-GÛ-zl-fô-zbP-»ôh-qºÛ-ºƒï¾-»ôh-GmÅ-±ß¾-ºVÛ-¤ïh-¾GÅ-mÅ-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎