ÇtäÅ-±h-Ÿm-qºÛ-M-¤ÛºÛ-hPôÅ-¸ôG


2007.11.29

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-M-mG-hP-ÈôP-;ôP-fï-¶m-HÛ-¾ï-±m-mP-hïP-Ç+zÅ-Í-¼Û-hP-»ô-¼ôz-»Þ¾-Iâ-DG-mP-M-mG-mÅ-z¸ôÅ-qºÛ-hPôÅ-¸ôG-IPÅ-ºzô¼-¤P-qôºÛ-ÇtäÅ-±h-¤Û-ºhïPÅ-z-ÅôGÅ-ˆÛÅ-Fô¤-¼-mÅ-xÛ¼-ºfïm-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-ºVÛ-¤ïh-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-Z¤Å-ŸÛz-ˆÛÅ-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q¼-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎