fôz-fP-¯ôh-¾ïm-q-;ºô-=ïm-Ém-G¼-ÅôP-V-¤ïhü


2007.09.27
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üfïPÅ-ºhÛºÛ-M-mG-hP-ÈôP-;ôP-fï-¶m-ŸïÅ-qºÛ-¾ï-±m-HÛ-mP-hÝ-M-mG-mP-¼P-ZÛh-ˆÛ-fôz-fP-¯ôh-¾ïm-‚ïh-¤Dm-±ô¼-¼ôGÅ-¼¤-GmP-¤Dm-FÛ¤Å-¯ôh-q-;ºô-=ïm-Ém-HÛÅ-Zï-V¼-Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ÅÞ-M-mG-GÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GmÅ-ÇePÅ-¾-hô-ÇoP-GmP-MãºÛ-²-iG-GÛ-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝ-»ÛG-wÞ¾-»ôh-qºÛ-XïÅ-DôP-G¼-Åô¼-V-¤ïh-hÝ-Hã¼-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-ºVÛ-¤ïh-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བུད་མེད་གསར་འགོད་པའི་ས་མིག་གསལ་བསྒྲགས།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎