ÉP-Ⱥï-IôP-Eï¼-uÛ-Ez-GmÅ-h‚ãP-zbP-zü


2006.10.06

{}ü üM-mG-hP.ü ÈôP-;ôP.ü fï-¶m-HÛ-¾ï-±m-mP-ü M-mG-ÉP-Ⱥï-IôP-Eï¼-GÝP-Fm-±ôGÅ-qºÛ-uÛ-Ez-iâP-Vï-¿+ôG-¸-¼Þ¾-ÅÞPÅ-ˆÛ-Hôh-hôm-DG-hP-ºƒï¾-z-»ôh-qºÛ-mG-ZïÅ-ºôG-¾Å-GmÅ-mÅ-GmÅ-h‚ãP-zbP-z-hP-ºƒï¾-Hôh-hôm-hïºÛ-fôG-ŸÛz-uôh-‚-Mã-M-mG-hzÞÅ-GŸÝP-GÛ-fG-GTôh-‚Å-»ôh-qºÛ-ºƒï¾-»ôh-GmÅ-±ß¾-ºVÛ-¤ïh-¾GÅ-mÅ-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ད་རེས་གྲོས་ཚོགས་འཚོགས་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་འོག་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པར་འགྲོ་གྲོན་གཏོང་སྟངས་སྒྲིག་གཞི་ཁ་གསལ་མེད་པ་རེད་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎