M-mG-hP-ÍwË-¼Û-;ºÛ-»Þ¾-Iâ-DG-GÛ-ºƒï¾-¾¤ü


2006.11.10

{}ü üM-mG-hP.ü ÈôP-;ôP.ü fºï-¶m-HÛ-¾ï-±m-mP.ü ZÛm-ÁÅ-GôP-ÍwË-¼Û-;ºÛ-»Þ¾-Iâ-zŸÛ-zTß-®¤-HÛ-hqôm-¼ÛGÅ-qï-TÛm-hÝ-º²ô¤Å-mÅ-M-hP-ÍwË-¼Û-;ºÛ-hz¼-VïÅ-¤fôºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-¿Ëm-±ôGÅ-ÁÛG-Ç+ôP-±ôGÅ-GmP-»ôh-q-hïºÛ-zMãh-mÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-ÍwË-¼Û-;ºÛ-»Þ¾-Iâ-DG-hP-ºƒï¾-¾¤-¸z-bà-GbôP-GÛ-»ôh-qºÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-ÅôGÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-ºVÛ-¤ïh-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎