M-mG-ÇÀôz-yâG-h¤PÅ-G®ôºÛ-¾Å-ºGݾü


2007.06.07
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-M-mG-hP-ÈôP-;ôP-fï-¶m-HÛ-¾ï-±m-mP-ü xÛ-¾ô- 1989 ¾ôºÛ-¹-z- 6 ±ïÅ- 4 ZÛm-qï-TÛm-Gm¤-zhï-ÇKô-¤ôºÛ-fP-Vïm-hÝ-ÇÀôz-yâG-GÛ-h¤PÅ-G®ôºÛ-¾Å-ºGݾ-¾-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-iG-Gmôm-‚Å-qºÛ-hÝÅ-im-HÛ-ZÛm-¤ô-hï¼-º²¤-JÀÛP-Å-xôGÅ-GP-ż-»ôh-qºÛ-M-mG-GÛÅ-h¤PÅ-G®ô-hôm-GZï¼-Tm-±ôÅ-n¤-q-ºi-¤Ûm-HÛ-fôG-mÅ-hÝÅ-im-¾-ÆâP-z¯Û-ŸÝÅ-qºÛ-Ç+ô¼-ºVÛ-¤ïh-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎