fï-¶m-ÆÛh-º²Ûm-GmÅ-h‚ãP-GbôP-MãºÛ-IôÅ-GŸÛü


2006.07.05

{}ü üM-mG-ÈôP-;ôP-fï-¶m-HÛ-¾ï-±m-mP.ü fï-¶m-HÛ-xôGÅ-ºG¾-Gô-¤Ûm-bP-hP-VÛP-¤ÛP-bP-GZÛÅ-ˆÛÅ-fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-¾Å-GmÅ-mÅ-GmÅ-h‚ãP-GbP-MãºÛ-IôÅ-GŸÛ-ŸÛG-fï-¶m-IôÅ-±ôGÅ-mP-zbôm-»ôh-ˆP.ü IôÅ-GŸÛ-hï¼-Mz-Bô¼-‚ïh-¤Dm-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤Û-GÅÞ¤-V-GZÛÅ-¸Ûm-HÛ-¤ïh-q¼-zdïm-IôÅ-GŸÛ-hï-w¤-ZïÅ-‚ãP-»ôh-q-ÅôGÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-ºVÛ-¤ïh-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q¼-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎