ÈôP-;ôP-mP-¤P-G®ô-»P-hG-Vïh-Pô-Lô¾-Çtï¾-zü


2006.07.07

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-M-mG-ÈôP-;ôP-fï-¶m-ŸïÅ-qºÛ-¾ï-±m-mP.ü ÈôP-;ôP-GÛ-zhG-hzP-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-¯ÛÅ-¾ïm-‚Å-mÅ-¾ô-Pô-hGÝ-ºIô-»Û-»ôh-qºÛ-hÝÅ-im-ZÛm-ÈôP-;ôP-h¤PÅ-Fôh-±ôGÅ-qºÛ-ºGô-FÛh-ºôG-¤Û-IPÅ-FÛ-¿S-¿ËG-®¤-HÛÅ-ÈôP-;ôP-mP-¤P-G®ô-»P-hG-ÇÀ¼-GÅô-»ôP-zºÛ-Vïh-Q¤-Çeôm-Fô¤-Ç+ô¼-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-ºVÛ-¤ïh-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་ཁྲིམས་ཁང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་ཚོང་པ་འབྱོར་ལྡན་པ་ཀོ་ཝུན་ཀའེ་ལ་ནག་ཉེས་ཡོད་པ་བསྒྲགས་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎