TP-®ï-¤Ûm-GÝP-Fm-±ô^-qºÛ-mP-ÁÝ^-Aïm-ºhôm-fzÅ-‚Å-qü


2006.08.01

{}ü üM-mG-hP-ü ÈôP-;ôP.ü fï-¶m-HÛ-¾ï-±m-mP.ü hïP-Ç+zÅ-xÛ-M¾-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-DG-GÛ-fôG-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q-TP-®ï-¤Ûm-HÛÅ-M-mG-GÝP-Fm-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-Vïm-zTß-zhÝm-qºÛ-Ç+zÅ-¼P-ZÛh-ˆÛ-ÁÝGÅ-Aïm-ºhôm-fÞz-fzÅ-‚ïh-ˆÛm-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ºDôh-»ôh-q-zŸÛm-ºƒï¾-»ôh-GmÅ-±ß¾-ºVÛ-¤ïh-¾GÅ-mÅ-fï-¶m-mP-»ôh-qºÛ-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-±ï-M¤-¾GÅ-ÅÞ-z;º-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎