Ç+¼-¤-hô¤-VßP.ü


2007.06.22

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-¾ô-VßP-‚ÛÅ-qºÛ-¾ï-±m-HÛ-mP-hÝ-„Àô-¼ÛG-z=-zºÛ-¾ô-VßP-‚ÛÅ-q-n¤Å-ˆÛ-IôGÅ-qô-±ï-zdm-lô-Xï-¾GÅ-mÅ-»ô-¼ôz-»Þ¾-HÛ-OæP- Ç+¼-¤-hô¤-VßP- ŸïÅ-q-hï-zÁh-q¼-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎