;©-z;º-zMãh-hP-hGï-¾ÞGÅ-qºÛ-hz¼-HÛ-¯ôh-½‰ôGÅü


2007.03.30
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

sera-monks-200.gif
Ghm-Å-Vïm-qô-Åï-¼ºÛ-hGï-ºhÝm-qü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üG¸º-ºDô¼-ºhÛºÛ-D-z-Tm-HÛ-¾ï-±m-mP.ü Çkï-q-¼Ûm-ÇtäPÅ-qÅ-zôh-hzÞÅ-G®P-DÞ¾-hÝ-hzP-Nå¼-‚ïh-Ç+zÅ-;©-z;º-zMãh-q-hP.ü hGï-¾ÞGÅ-qºÛ-hz¼-Iâz-¿eºÛ-ºfïm-ºEï¼-¾-zdïm-h¤G-ºFâG-‚ãP-zºÛ-Ç+ô¼-¾ô-MãÅ-ˆÛ-»ÛG-VºÛ-mP-ºDôh-q-DG-fÞz-zÇem-¤DÅ-z®ßm-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q¼-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བུད་མེད་གསར་འགོད་པའི་ས་མིག་གསལ་བསྒྲགས།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎