VôÅ-M¾-¤ïÅ-hzôm-n¤-GÅÞ¤ü


2007.06.13
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üzôh-mP-¾ô-¼ï¼-zôh-¹-¿S-qºÛ-mP-zôh-hÝ-z;º-iÛm-¿ËG-q¼-hÝ-Vï-z-¤Dm-ÇÀôz-VôÅ-GÅÞ¤-HÛ-¤²h-qºÛ-XïÅ-im-HÛ-¹-z-ŸÛG-¾-¯ÛÅ-Æô¾-»ôh-q-¿e¼ü fïPÅ-ºhÛºÛ-D-z-Tm-HÛ-¾ï-±m-mP-VôÅ-M¾-¤ïÅ-hzôm-n¤-GÅÞ¤-ŸïÅ-¤±m-ljm-ÁÛm-bà-Vï-z-GÅÞ¤-‚ãP-zºÛ-mP-mÅ-»-H¾-zôh-M¾-FÛ-fôG-ÅÞ¤-Tß-Åô-zMh-q-FÛ-ÆôP-¿kï-z®m-HÛ-n¤-f¼-ljÛP-zÇkÝÅ-ÁÛG-fÞz-zÇem-¤DÅ-z®ßm-¾GÅ-mÅ-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q¼-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎