hPÞ¾-vôh-¾ïm-‚ïh-qºÛ-¾¤-Æô¾ü


2006.08.02
tibetan-bill-200.jpg
q¼-DÞPÅ-zôh-¼P-z®m-HÛ-ÇÀôz-yâG

{}ü üfïPÅ-ºhÛºÛ-D-z-Tm-HÛ-¾ï-±m-mP.ü zôh-hÝ-hPôÅ-¸ôG-ZôÅ-qºÛ-¼Ûm-q-hPÞ¾-vôh-¾ïm-‚ïh-qºÛ-¾¤-Æô¾-hÝÅ-±ôh-ÇS-xÛ-G-hÝÅ-®¤-mÅ-h¼-zºÛ-Ç+ô¼-¾ï-±m-G®ô-BôP-z-fÞz-zÇem-¤DÅ-z®ßm-¾GÅ-ˆÛÅ-zôh-ˆÛ-¾ô-MãÅ-ˆÛ-»ÛG-VG-DG-GÛ-mP-WÛ-¿e¼-Gž-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ljÛP-zÇkÝÅ-ÁÛG-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎