¿Ë-źÛ-ƒG-ÇKô-;aÛºÛ-¾ô-MãÅü


2007.09.05
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

dakpo-kaling-200b.gif
¤Vôh-dïm-ƒG-ÇKô-;aÛü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üfïPÅ-ºhÛºÛ-D-z-Tm-HÛ-¾ï-±m-mP-ü zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-źÛ-mÝz-PôÅ-ÅÞ-»ôh-qºÛ-¾ô-MãÅ-¿km-qºÛ-ƒG-ÇKô-;aÛºÛ-º‚ãP-¼zÅ-hP-ü ¤Vôh-dïm-hï-Mz-hGôÅ-hôm-ü xÛÅ-ÅÞ-¤Vôh-dïm-hï-zÁÛG-Gbô¼-‚ãP-±ß¾-hP-Z¤Å-GÅô-‚ïh-±ß¾-HÛ-¾ô-MãÅ-ljÛP-zÇkÝÅ-ÁÛG-fÞz-zÇem-¤DÅ-z®ßm-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-º±ô¾-Oæz-ˆÛÅ-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎