zôh-mP-iÛ¾-zO^-‚-GŸG-GÛ-¾ô-MãÅü


2006.08.23
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
tibetan-newspaper-200.jpg
zôh-ˆÛ-hÝÅ-zzü

{}ü üfïPÅ-ºhÛºÛ-D-z-Tm-HÛ-¾ï-±m-mP.ü zôh-mP-Gż-ÁôG-hP-½ÀâP-ºyÛm-ÅôGÅ-¤-h¼-GôP-zôh-GŸÝP-ºƒï¾-HÛ-GmÅ-±ß¾-hP-M¾-uÛºÛ-GmÅ-±ß¾-ÅôGÅ-iÛ¾-zOGÅ-‚ïh-±ß¾-hP-ü xÛÅ-ÅÞ-zôh-mP-hÝÅ-ºHã¼-‚ãP-zºÛ-XïÅ-ÅÞ-zôh-xÛ-mP-GZÛÅ-ÅÞ-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-WÛ-‚ãP-GÛ-¾ô-MãÅ-fÞz-zÇem-¤DÅ-z®ßm-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-GmP-z-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
རྒྱ་ནག་གིས་པཎ་ཆེན་དུ་བསྐོས་པ་རྒྱལ་མཚན་ནོར་བུས་བོད་ནང་གི་མདོ་སྟོད་ཁུལ་གྱི་ས་གནས་ཁག་ཅིག་ཏུ་ལྟ་སྐོར་དང་འབྲེལ་མཇལ་ཁར་འགྲོ་མཁན་ཚོར་རྒྱ་སྒོར་བརྒྱ་རེ་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡིན་པ་བརྗོད་ཡོད་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎