zôh-ˆÛ-wô-ƒP-qô-bØ-¾ºÛ-¾ô-MãÅ-ljÛP-zÇkÝÅü


2006.11.29
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
potala-palace-200.jpg
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü

{}ü üfïPÅ-ºhÛºÛ-D-z-Tm-HÛ-¾ï-±m-mP-hÝ-zôh-¤Û-¼ÛGÅ-ˆÛ-„Àô-IôÅ-ˆÛ-ljÛP-zTßh-hP-ü zôh-¸ï¼-z-M¾-uÛºÛ-fôG-¤±ôm-‚ïh-G¾-Vï-ÁôÅ-ü Zï-V¼-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-ŸÛG-mÅ-º²¤-JÀÛP-fôG-Pô-¤±¼-Vï-zºÛ-Gmº-¼zÅ-ˆÛ-º²âGÅ-Cæm-zhÝm-HÛ-DôPÅ-ÅÞ-ºhï¤Å-fôm-‚Å-qºÛ-zôh-ˆÛ-¯ï-qô-bØ-¾-fôG-¤¼-zŸïPÅ-±ß¾ü z¼-hÝ-h¼-LÝh-WÛ-‚ãP-ü h-»ôh-¯ï-wô-ƒP-GÛ-º²âGÅ-Cæm-M-Eôm-ÅôGÅ-»ÛG-V-DG-GÛ-mP-WÛ-¿e¼-ºDôh-qºÛ-Pô-vôh-ljÛP-zÇkÝÅ-ÁÛG-¾ï-±m-G®ô-BôP-z-fÞz-zÇem-¤DÅ-z®ßm-¾GÅ-mÅ-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
རྒྱ་ནག་གིས་པཎ་ཆེན་དུ་བསྐོས་པ་རྒྱལ་མཚན་ནོར་བུས་བོད་ནང་གི་མདོ་སྟོད་ཁུལ་གྱི་ས་གནས་ཁག་ཅིག་ཏུ་ལྟ་སྐོར་དང་འབྲེལ་མཇལ་ཁར་འགྲོ་མཁན་ཚོར་རྒྱ་སྒོར་བརྒྱ་རེ་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡིན་པ་བརྗོད་ཡོད་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎