zôh-ˆÛ-¾ô-Gż-fôG-¤¼-‚ãP-±ß¾ü


2007.02.16
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

karmapa-200.jpg
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üzôh-M¾-¾ô- 2134 ¼z-GmÅ-¤ï-wG-Gm¤-¾ô-Gż-±ïÅ-ZÛm-z®m-‚ô¾-mP-zŸÝGÅ-qºÛ-M¾-hzP-;©-q-Íô-Mm-ºyÛm-¾Å-lô-Xï-¤VôG-Å-B-GôP-¤-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-ÅôGÅ-DG-TÛG-mÅ-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-zMãh-GŸÛÅ-‚ïÅ-zôh-¤Û-»ôPÅ-¾-º±¤Å-ºiÛ-GmP-zºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-hôm-Iâz-lô-Xï-¾GÅ-ˆÛÅ-Vïh-zT¼-HÛÅ-GÅÞP-ºyÛm-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

losar-150.jpg
q¼-q-»ï-ÁïÅ-z=ÛÅü

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-D-z-Tm-HÛ-¾ï-±m-HÛ-mP-hÝ-¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-ZÛm-zôh-ˆÛ-¾ô-Gż-ºDï¾-z-ÇezÅ-zÇeàm-mÅ-zôh-hÝ-¾ô-Gż-fôG-¤¼-‚ãP-±ß¾-HÛ-¾ô-MãÅ-hP.ü zôh-hÝ-hÝÅ-ºHã¼-¤-‚ãP-GôP-GŸÝP-ºƒï¾-HÛ-¤²h-ÇKô-GmP-xôGÅ-Ç+ô¼-fÞz-zÇem-¤DÅ-z®ßm-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎