hÝÅ-zNå¼-¤-‚ãP-GôP-GÛ-zôh-GŸÝP.ü


2006.05.17
gadhen-phodrang-200.jpg
wô-ƒP-qô-b-¾ü

{}ü üG¸º-ºDô¼-ºhÛºÛ-D-z-Tm-HÛ-¾Å-¼Û¤-mP-ü hïP-ÅP-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-z;º-„Àôm-FÛ-q-ºhï¤Å-zÇ+ôºÛ-GmÅ-±ß¾-hP-zÇeàm-mÅ- zôh-GŸÝP-hGº-¿km-wô-ƒP-GÛ-ÆÛh-hzP-hzÞ-z½‰ïÅ-q-mÅ- xÛ-¾ô- 1959 ¾ôºÛ-hÝÅ-zNå¼-¤-‚ãP-z¼-zôh-GŸÝP-hGº-¿km-wô-ƒP-GÛ-¾ô-MãÅ-mP-Çkï-ÆÛh-hP.ü M¾-±z-ÆÛh-BôP-hP.ü ÆÛh-„Àôm-ÅôGÅ-¤P-qô-‚ãP-»ôh-q-hï-±ô-¾Å-¼Û¤-G®ô-BôP-z-fÞz-zÇem-¤DÅ-z®ßm-¾GÅ-mÅ-Pô-vôh-GmP-z-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎