{}ü üzôh-M¾-¾ô- 2132 ¼z-GmÅ-ÁÛP-‚-Gm¤-¾ô-Gż-hÝ-zŸh-qºÛ-hGº-Çeôm-¾-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-zôh-Ç+h-Çkï-±m-mÅ-º±¤Å-ºiÛ-z=ÛÅ-zhï-¾ïGÅ-ŸÝüü


2005-02-02
Share

{}ü üÅÞh-ÅÛ-mP-zTº-zŸÝGÅ-zôh-¤Û-n¤Å-mÅ-zôh-ˆÛ-¾ô-Gż-ÆâP-¯Û-GmP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-¼z-ÇKP-±ï-wÞm-¾GÅ-ˆÛÅ-Å-GmÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-zbP-z¼-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

{}ü üM-G¼-¿Ëô-xôGÅ-Ç~ï-¾-;Ý-qÛºÛ-zôh-¤Û-GŸÛÅ-ÇK¼-HÛ-mP-hÝ-zôh-¼z-GmÅ-ÁÛP-‚-Gm¤-¾ô-Gż-±ïÅ-ˆÛ-GŸÝP-ºƒï¾-HÛ-dïm-ºƒï¾-¤²h-ÇKô-GmP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-qj¨-hPôÅ-Iâz-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-zbP-z¼-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

zôh-mP-¾ô-Gżü

{}ü üGb¤-JÀïP-Ÿ¾-q¼-HÛ-¾ï-±m-mP-hÝ-M-G¼-hP- »ô-¼ôz-ÅôGÅ-mÝz-xôGÅ-DÞ¾-hÝ-»ôh-qºÛ-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-DG-¾ï-±m-mP-Ghm-ºiïm-ŸÝÅ-bï-Å-GmÅ-hï-±ôºÛ-mP-zôh-¤Û-n¤Å-mÅ-zôh-ˆÛ-¾ô-Gż-ÆâP-¯Û-ŸÝ-MãºÛ-I-OÛG-GmP-zŸÛm-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-JÀïP-¤ô¾-GmP-»ôhüü

{}ü ü»ô-¼ôz-ˆÛ-M¾-Dz-ÅÞh-ÅÛºÛ-mP-zTº-zŸÝGÅ-zôh-¼ÛGÅ-n¤Å-mÅ-zôh-¼z-GmÅ-ÁÛP-‚-Gm¤-¾ô-±ïÅ-ÆâP-¯Û-ŸÝ-MãºÛ-I-OÛG-GP-MÅ-GmP-zŸÛm-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-¼z-ÇKP-±ï-¼ÛP-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-ˆÛÅ-Å-GmÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-zbP-z-ŸÛG-¾-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

z¾-»Þ¾-mP-¾ô-Gżü

{}ü üuÛ-±ôGÅ-ˆÛ-Gmh-hôm-ŸïÅ-qºÛ-¾ï-±m-mP- zôh-xÛ-mP-GZÛÅ-ÅÞ-zôh-¤Û-n¤Å-zôh-¼z-GmÅ- 2132 ÁÛP-‚-Gm¤-¾ô-Gż-±ïÅ-ÆâP-¯Û-ŸÝ-MãºÛ-I-OÛG-GP-MÅ-ŸÝ-zŸÛm-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-h‚PÅ-Oô¾-¾GÅ-ˆÛÅ-zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-Å-hP- xÛ-M¾-»Þ¾-Iâ-DG-GÛ-mP-zŸÝGÅ-zôh-¤Û-DG-TÛG-¾-Ÿ¾-q¼-zMãh-z;º-ºiÛ-ŸÝÅ-»ôhüü

{}ü ü¾ô-¼ïºÛ-zôh-¹-zTß-GZÛÅ-qºÛ-¹-¤WâG-±ïÅ-q-ZÛ-ÁÝ-hGݺÛ-ZÛm-¾ô-¸Å-¹-¸Å-¤±ôm-‚ïh-hP- ºV¼-¾ô-Gż-qºÛ-mP-G®ô-zô¼-»Þ¾-uÛ-hP- Eh-q¼-hÝ-EÛ¤-±P-¼ï-¼ïºÛ-mP-zGïGÅ-Aïm-Åï¾-zºÛ-Vïh-hÝ-hGôm-Çkï-DG-mP-hGÝ-Gbô¼-HÛ-Vô-G-xG-¾ïm-GmP-z-hP- EÛ-±P-Åô-ÅôÅ-hGÝ-JÀâh-zµPÅ-z-ÅôGÅ-Mãm-Æô¾-HÛ-‚ïh-ÇKô-Ço-±ôGÅ-GmP-Æô¾-»ôhü ZÛm-¤ô-EÛ¤-±P-Åô-ÅôºÛ-fz-±P-mP-G®P-¤-z¸ô-Æô¾-»ôh-q-hP- hGôP-iô-EÛ¤-±P-w¾-¤ô-Vï-zÅ-zG-fÞG-ºfÞP-Æô¾-»ôhü hïºÛ-ZÛm-HÛ-zG-fÞG-¾-hGÝ-fÞG-TïÅ-¤ÛP-ºhôGÅ-±ß¾-¾-hqï¼-m-ZÛ-ÁÝ-hGݺÛ-ZÛm-HÛ-zG-fÞG-»Ûm-qÅ-hGÝ-fÞG-G¤- »P-m-fÞz-qºÛ-mP-µÅ-ºi-¤Ûm-hGÝ-hP-¿km-qÅ-m-hGÝ-fÞG-TïÅ-¤ÛP-ºhôGÅ-Æô¾-»ôh-ºhÝG ZÛ-ÁÝ-hGݺÛ-ZÛm-HÛ-h¤PÅ-Fôh-ˆÛ-Gô¤Å-Æô¾-hï-mÛ-¤mº-¼zÅ-zôh-hÝ-mP-VôÅ-¤-h¼-zºÛ-GôP-zôm-VôÅ-ˆÛ-Æô¾-Mãm-ŸÛG-»Ûm-qºÛ-¤±ôm-dGÅ-Gž-qô-»ôh-q-mÛ-hqï¼-m-¤ÛºÛ-G¸ÞGÅ-z½‰m-HÛ-JÀâh-z¸ôÅ-q-ÅôGÅ-hP- fÞG-q-ºfÞP-Çeï-fÞG-¿ËG-mh-hP-Aïm-Pm-ºGôG-qºÛ-Vïh-JÀâh-¤Z¤-hÝ-zµPÅ-q-ÅôGÅ-¾Å-mP-VôÅ-¿e¼-Ÿ¾-ºhôm-ÅôGÅ-GmP-Æô¾-¤Û-ºhÝG ZÛ-ÁÝ-hGݺÛ-hGÝ-fÞG-mP-h¤ÛGÅ-zž-HÛ-¾ÞGÅ-Æô¾-ŸÛG-¾-hGÝ-fÞG-GÛ-mP-zG-±-¼Û¾-¼Û¾-HÛ-mP-»Û-Gï¼-z;ôh-qº¤-±-hP-Åô¾-z-ÅôGÅ-µÅ-Ço-±ôGÅ-zTßG-Çeï-fÞG-qºÛ-mP-„ÀâGÅ-q-hP- ¤Û-¼ï-¼ïºÛ-fÞG-qºÛ-mP-fôm-qºÛ-zG-¼Û¾-HÛ-mP-hÝ-»ôh-qºÛ-µÅ-hP-»Û-GïÅ-¤Û-hïºÛ-zŤ-„Àô-hP-GÁÛÅ-;-ÅôGÅ-¤±ôm-HÛ-»ôh-qºÛ-ºIï¾-zÁh-Mz-Æô¾-»P-»ôhü zôh-ˆÛ-Å-xôGÅ-Åô-Åô-hP- EÛ¤-±P-Åô-ÅôºÛ-mP-hGÝ-fÞG-GÛ-‚ïh-ÇKô-GmP-±ß¾-ym-zÞ-¤Û-ºi-z-»ôhüü

hPôÅ-µÅ-hP-hqï-h‚ÛzÅ-ÅôGÅ-ˆÛ-¤±ôm-hôm-¼ïºÞ-¤ÛG hPôÅ-µÅ-hP-hqï-h‚ÛzÅ- ¤±ôm-hômü

ZÛ-¤- G¸Û-zXïh-hP-ljm-IGÅ-Vïm-qô-¤±ômü

¹-z- ljm-IGÅ-Vïm-qô-¤±ômü

h;¼-»ô¾- ¿eô-¾-hGº-z-hP- ¾Å-;-G»ô¾-z-¤±ômü

yïP-z- „À-¤-h;ôm-¤VôG-G¤-iP-zhïm-¿ËG-zŤ-¤±ômü

qô-bÛ- »ôm-bm-Vïm-qô-¤Vômü

^-¤-¼Þ- »Ûh-zdm-¤ïh-q-¤±ômü

hô-zô- ¾m-VGÅ-Mz-DÞ¼-¸ï¼-m¾-zÞ-ºEï¼-zº¤-z¸ô-z-z±ômü

Åô¾-z- GmG-Åï¤Å-Tm-±ômü

±- h¾-h¾-PP-zÇkh-q-¤±ômü

ÅÛ-qm- zÁh-Mã-¤P-zºÛ-D-±-qô-¤±ômü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།