¿Ë-zz-hÝÅ-Vïm-HÛ-Pô-vôhü


2007.10.31
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

lhabab-duechen-200.gif
¿Ë-zz-hÝÅ-Vïm-HÛ-Ç+Ý-fP.ü

{}ü üfïPÅ-ºhÛºÛ-D-z-Tm-HÛ-¾ï-±m-HÛ-mP-hÝ-zôh-¹- 9 ±ïÅ- 22 ZÛm-ÅPÅ-MÅ-zTô¤-¿km-ºhÅ-ˆÛ-¤²h-q-Vïm-qô-zŸÛºÛ-»-H¾-¿Ë-zz-hÝÅ-Vïm-m¤- zTô¤-¿km-ºhÅ-hGÝP-¾ô- 41 hÝ-wïzÅ-Ç+zÅ-»Þ¤-Nå-¤-¿Ë-¤²ïÅ-zŸÝGÅ-»Þ¾-hGº-¿km-GmÅ-ÅÞ-VôÅ-GÅÞP-wïzÅ-XïÅ-xÛ¼-º²¤-zÞ-JÀÛP-hÝ-wïzÅ-qºÛ-Pô-vôh-ljÛP-zÇkÝÅ-ÁÛG-hP.ü Eh-hÝ-ºwGÅ-qºÛ-hÝÅ-Vïm-hïºÛ-ZÛm-hGï-zºÛ-¾Å-¾-ŸÝGÅ-m-wm-»ôm-Vïm-»Ûm-q-ÅôGÅ-fÞz-zÇem-¤DÅ-z®ßm-¾GÅ-mÅ-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎