º²¤-JÀÛP-uÛ-zÅPÅ-ˆÛ-Pô-vôhü


2006.07.12
sangsol-200.jpg
q¼-hzP-Íï-Áï-»-½ÀâP-ºyÛm-DP.ü

{}ü üfïPÅ-ºhÛºÛ-D-z-Tm-HÛ-¾ï-±m-mP.ü ºhÛ-¾ôºÛ-xÛ-¹- 7 ±ïÅ- 11 hP-zôh-¹-¿S-qºÛ-±ïÅ-zTô-¿SºÛ-ZÛm-zôh-ˆÛ-Æô¾-Mãm-hÝÅ-Vïm-º²¤-JÀÛP-uÛ-zÅPÅ-ºDï¾-z-hP-ÇezÅ-zÇeàm-HÛÅ-hÝÅ-Vïm-hïºÛ-º‚ãP-±¾-HÛ-Pô-vôh-»ÛG-V-DG-GÛ-mP-WÛ-¿e¼-Gž-z-hP.ü zôh-¤ÛºÛ-PG-Mãm-hÝ-WÛ-»ôhü hï-zŸÛm-zôh-ˆÛ-M¾-źÛ-mP-hÝÅ-Vïm-Eh-q¼-Tm-ºhÛ-ÆâP-z¯Û-ŸÝ-xôGÅ-Ç+ô¼-fÞz-zÇem-¤DÅ-z®ßm-¾GÅ-ˆÛÅ-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎