Ço¼-fP-hP-Çkï-hGï-hGôm-qºÛ-Pô-vôhü


2006.04.05
narthang-monastery-200.jpg
Ço¼-fP-hGôm-qü

{}ü üfïPÅ-ºhÛºÛ-D-z-Tm-HÛ-¾ï-±m-mP.ü zôh-hzÞÅ-G®P-DÞ¾-HÛ-hGôm-q-VGÅ-ÇS-zºÛ-IÅ-Ço¼-fP-hGôm-q-hP.ü D¤Å-DÞ¾-hÝ-hGôm-q-VGÅ-ÇS-zºÛ-IÅ-Çkï-hGï-hGôm-q-GZÛÅ-fôG-¤¼-VGÅ-±ß¾-ÅôGÅ-ˆÛ-Pô-vôh-hP.ü hGôm-q-hï-GZÛÅ-mP-M¾-zºÛ-z;º-zÇem-hP-GÅÞP-ºzÞ¤-ÅôGÅ-V-±P-z-h;¼-VG-hP-zTÅ-q-ÁÛP-q¼-fôG-zŸïPÅ-±ß¾-ÅôGÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-fÞz-zÇem-¤DÅ-±ßm-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎