VôÅ-¾ÞGÅ-hz¼-HÛ-ºfz-¯ôh- 2ü


2007.03.07
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üfïPÅ-ºhÛºÛ-D-z-Tm-HÛ-¾ï-±m-mP-hÝ-hï-ÇS-zôm-hP-mP-h-wm-zôh-ˆÛ-M¾-¼zÅ-¾ô-MãÅ-mP-VôÅ-¾ÞGÅ-ºi-¤Ûm-hz¼-ºfz-¯ôh-WÛ-‚ãP-»ÛG-V¼-Gž-zºÛ-mÅ-z®m-qôºÛ-Ç+zÅ-ˆÛ-ºfz-¯ôh-ˆÛ-¾ô-MãÅ-¾Å-VôÅ-M¾-FÛ-ÆôP-Çkï-z®m-Ç+zÅ-M-mG-ÈØ-ÁP-GÛ-¤-ÈØ-»-mºÛ-¿e-z-hP.ü M-G¼-HÛ-¤Dm-qô-;-¤-¾-ÁÛÙ-¾ºÛ-hzÞ-¤-¼P-Mãh-qºÛ-¿e-zºÛ-hz¼-¤Û-¤fÞm-q-‚ãP-zºÛ-¾ô-MãÅ-ljÛP-zÇkÝÅ-ÁÛG-fÞz-zÇem-¤DÅ-z®ßm-¾GÅ-mÅ-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
རྒྱ་ནག་གིས་པཎ་ཆེན་དུ་བསྐོས་པ་རྒྱལ་མཚན་ནོར་བུས་བོད་ནང་གི་མདོ་སྟོད་ཁུལ་གྱི་ས་གནས་ཁག་ཅིག་ཏུ་ལྟ་སྐོར་དང་འབྲེལ་མཇལ་ཁར་འགྲོ་མཁན་ཚོར་རྒྱ་སྒོར་བརྒྱ་རེ་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡིན་པ་བརྗོད་ཡོད་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎