Å-B-hP-ºƒÛ-GÝP-hz¼-HÛ-ºG¾-zü


2007.03.21
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üfïPÅ-ºhÛºÛ-D-z-Tm-HÛ-¾ï-±m-mP-hÝ-zôh-ÅÛ¾-zÞºÛ-GmÅ-ÇePÅ-¤WâG-zOÛ¾-zºÛ-XïÅ-ÅÞ-zôh-ˆÛ-ÆÛh-hzP-Å-BÅ-z¸ÞP-zºÛ-Ç+zÅ-ÅÞ- ºƒÛ-GÝP-JÀÛP-¾ôG TïÅ-qºÛ-Å-B-hP-ºƒÛ-GÝP-hz¼-ºG¾-z-fôG-¤-‚ãP-±ß¾-HÛ-¾ô-MãÅ-»ÛG-VºÛ-mP-Gž-z-DG-TÛG-fÞz-zÇem-¤DÅ-z®ßm-¾GÅ-mÅ-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎