Ÿô-Çeôm-hP-zôh-ˆÛ-¿Ë-¤ôºÛ-‚ãP-¼zÅü


2005.08.31

lhamo-150.jpg
{}ü üfïPÅ-ºhÛºÛ-D-z-Tm-HÛ-¾ï-±m-mP.ü ¼ÛP-¤Ûm-zôh-ˆÛ-Æô¾-Mãm-Ÿô-Çeôm-hÝÅ-Vïm-¼m-IzÅ-»ôh-q-hP-zÇeàm-bï-Ÿô-Çeôm-hÝÅ-Vïm-HÛ-Pô-vôh-hP-ü ZÛm-hï¼-¿Ë-¤ô-ºFz-Æô¾-‚ãP-±ß¾-hP-zôh-mP-¿Ë-¤ô-ºFz-Æô¾-HÛ-º‚ãP-DÞPÅ-ÅôGÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-¾ï-±m-Vïh-OÛG-q-fÞz-zÇem-¤DÅ-z®ßm-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-¾-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝü zôh-ˆÛ-Æô¾-Mãm-¿e¼-‚Å-m-Ÿô-Çeôm-hÝÅ-Vïm-hï-zôh-¹-zhÝm-qºÛ-mP-ºDï¾-HÛ-»ôh-ˆP-ºhÛ-¾ôºÛ-Ÿô-Çeôm-hÝÅ-Vïm-HÛ-¤²h-ÇKô-zôh-mP-zôh-¹-iâG-q-hP-M-G¼-mP-zôh-¹-zŸÛ-qºÛ-mP-ÇS-zÇoݼ-HÛ-ÆâP-z¯Û-‚Å-ºhÝGü
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎