zôh-¾-„À-¤ºÛ-»P-ÆÛh-PôÅ-º²Ûm-ŸÝ-Æô¾ü


2007.09.12
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}üüG¸º-ºDô¼-ºhÛºÛ-D-z-Tm-HÛ-¾ï-±m-mP-hÝ-zôh-mP-„À-væ¾-PôÅ-º²Ûm-ŸÝ-Æô¾-h¼-XïÅ-Ç+zÅ-¼ïÅ-½‰ôG-¸ÛP-‚ãP-»ôh-qºÛ-¾ô-MãÅ-hP.ü zôh-mP-¤m-VߺÛ-hzP-zNå¼-Ç+zÅ-M¾-z-¼Ûm-qô-VïºÛ-Pô-º²Ûm-ŸÝ-Ç+zÅ-GÅï¼-zÞ¤-h=âG-Æô¾-h¼-±ß¾-ÅôGÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-fÞz-zÇem-¤DÅ-z®ßm-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-º±ô¾-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

tulkus-of-tibet-200.gif
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üG¸º-ºDô¼-ºhÛºÛ-D-z-Tm-HÛ-¾Å-¼Û¤-mP-hÝ- zôh-¾-„À-¤ºÛ-»P-ÆÛh-PôÅ-º²Ûm-ŸÝ-Æô¾-fôG-¤-G-hÝÅ-h¼-z-»Ûm-q-hP-ü hï-zŸÛm- &M ¾-z-Ç+Ý-yïP-GÛ-»P-ÆÛh-‚ãP-ÇePÅ-Ç+ô¼-HÛ-GmÅ-±ß¾-ljÛP-zÇkÝÅ-ÁÛG-fÞz-zÇem-¤DÅ-z®ßm-¾GÅ-mÅ-xôGÅ-zOÛGÅ-ˆÛÅ-Pô-vôh-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎