¾ïGÅ-¢¼-Ç+h-mÅ-z;º-ºHã¼-hP-zÇem-ºHã¼-zôh-Ç+h-hÝ-zNå¼-±ß¾ü


2005.09.28

shantarakshita-library-150.jpg
{}ü üfïPÅ-ºhÛºÛ-D-z-Tm-HÛ-¾ï-±m-mP.ü M-G¼-ºwGÅ-qºÛ-»Þ¾-HÛ-¾ïGÅ-¢¼-¿Ë-»Û-Ç+h-fôG-zŸÝGÅ-qºÛ-mP-qºÛ-z;º-ºHã¼-hP-zÇem-ºHã¼-ÅôGÅ-fôG-¤¼-zôh-Ç+h-fôG-wz-zNå¼-hP-xôGÅ-OÛG-GmP-±ß¾-HÛ-GmÅ-±ß¾-¾ï-±m-Vïh-OÛG-q-fÞz-zÇem-¤DÅ-z®ßm-¾GÅ-ˆÛÅ-Pô-vôh-GmP-z-ŸÛG-¾-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎