M-G¼-HÛ-xÛ-ºƒï¾-ÆÛh-WâÅ-¾-ºHã¼-zü


2007.06.21

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-¿Ëô-Íï-Áï-»ºÛ-¾ï-±m-HÛ-mP-hÝ- M-G¼-HÛ-hq¾-º‚ô¼-ºwï¾-MÅ-ÁÝGÅ-Vï-ºIô-zŸÛm-q-hP-ºƒï¾- M-G¼-HÛ-xÛ-ºƒï¾-ÆÛh-WâÅ-º²Ûm-ÇePÅ-¾-ºHã¼-z-WÛ-»ôP-GÛ-fh-zIô-JÀïP-GmP-zºÛ-mP-hôm-„Àô-z¸P-»ï-ÁïÅ-¾GÅ-ˆÛÅ-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q¼-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎