ÅÛ¤-¾-Gbm-ÇÀôz-bà-¢P-ÁÛP-fôG-zôh-»ÛG-ºƒÛ-ºGô-±ßGÅ-qü


2007.09.19
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}üüfïPÅ-ºhÛºÛ-ÇÀôz-GÅôºÛ-¤hÝm-zIôÅ-ˆÛ-¾ï-±m-mP.ü hzÞÅ-zôh-ÇÀôz-º²Ûm-±ôGÅ-ˆÛ-Ez-DôPÅ- M-G¼-‚P-xôGÅ-ÅÛ¤-¾-Gbm-ÇÀôz-bà-Æô¾-Mãm-¿e¼-¢P-ÁÛP-fôG-zôh-»ÛG-ºƒô-ºGô-z®ßGÅ-GmP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-¼ÛG-¿km-Oô¾-¤-¾GÅ-ˆÛÅ-ÅÛ¤-¾-Gbm-ÇÀôz-GŸÛ-¼Û¤-ºôG-¤ºÛ-ÇÀôz-hGï-hGôm-¤VôG-¾GÅ-ÅÞ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎