¤hÝm-¾¤-ÇÀôz-Çeôm-q-VôÅ-BÛh-¿Ë-¤ôü


2007.05.16

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-ÇÀôz-GÅôºÛ-¤hÝm-zIôÅ-ˆÛ-¾ï-±m-mP.ü z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-ÁïÅ-¼ÛG-¿Ëm-DP-GÛÅ- Zï-hÝÅ-M-G¼-Á¼-xôGÅ-lô-Xï-JÀÛP-zôh-qºÛ-Gbm-ÇÀôz-DÞ¾-hÝ-ÇÀôz-yâG-±ô¼-¤hÝm-¾¤-ÇÀôz-Çeôm-GmP-¤Dm-hÝ-zÇ+ô-zŸG-GmP-zºÛ-¤hÝm-¾¤-ÇÀôz-Çeôm-q- VôÅ-BÛh-¿Ë-¤ô-¾GÅ-ÅÞ-DôP-GÛ-xG-¾Å-GmP-xôGÅ-hP-EzÅ-DôPÅ-ÇÀôz-IÔ-ÅôGÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-¼ÛG-¿km-Oô¾-¤-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎