z½‰m-ºyÛm-HÛÅ-yâ-GݺÛ-ÇÀôz-¢ôP-¾-Gmôh-Bôm-GbôP-GÛ-»ôh-q- 2ü


2006-11-29
Share
q¼-q-»ï-ÁïÅ-z=ÛÅü

{}ü üÇÀôz-GÅôºÛ-¤hÝm-zIôÅ-ˆÛ-¾ï-±m-mP.ü z®m-‚ô¾-mP-GÛ-zôh-qºÛ-yâ-GÝ-±ôÅ-¾ô-GTÛG-mP-V-ljô¤-ÇÀôz-IÔ¼-ºIô-zºÛ-hÝÅ-±ôh-¾Å-z½‰m-ºyÛm-¤P-z-z¿e-»Û-»ôh-q-hP.hïÅ-Mãm-¿km-HÛ-ÁïÅ-»ôm-¢P-z¯ôm-¾-Gmôh-Bôm-GbôP-GÛ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-¾ô-¤P-zôh-qºÛ-ÇÀôz-yâG-±ô¼-ÁïÅ-»ôm-ÇÀôz-FÛh-GmP-¤Dm- M-G¼-lô-Xï-JÀÛP-zôh-qºÛ-Gbm-ÇÀôz-ˆÛ-ÇÀôz-hGï-Vï-z- zÅôh-m¤Å-VôÅ-Oôm-¾GÅ-ÅÞ-¼ÛG-¿km-Oô¾-¤-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-qºÛ-¾ï-±m-HÛ-hݤ-¤±¤Å-GZÛÅ-q-hï-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།