z®m-‚ô¾-zôh-mP-GÛ-ÁïÅ-»ôm-GmÅ-ÇePÅü


2006.12.28

{}ü üfïPÅ-ºhÛºÛ-ÇÀôz-GÅôºÛ-¤hÝm-zIôÅ-ŸïÅ-qºÛ-¾ï-±m-HÛ-mP-hÝ-z®m-‚ô¾-DÞ¾-HÛ-zôh-qºÛ-ÇÀôz-IÔ-DG-GÛ-mP-hïP-ÅP-ÁïÅ-»ôm-HÛ-GmÅ-ÇePÅ-WÛ-ºi-»ôh-¤Ûm-Ç+ô¼- zŸÝGÅ-ÇK¼-jË-¼¤-Å-¾¼-dïm-GŸÛ-GmP-zºÛ-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-ÁïÅ-¼ÛG-¿Ëm-DP-GÛ-¤IÛm-±z-q-hP-ÁïÅ-»ôm-¤Z¤Å-ŸÛz-q-Ç+Ý-ŸzÅ-GTßP-±ï-¼ÛP-¾GÅ-ÅÞ- ¼ÛG-¿km-Oô¾-¤-¾GÅ-mÅ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎