z®m-‚ô¾-zôh-ÇÀôz-mP-GÛ-ÁïÅ-»ôm-GmÅ-ÇePÅ- 3ü


2007.01.11

{}ü üfïPÅ-ºhÛºÛ-ÇÀôz-GÅôºÛ-¤hÝm-zIôÅ-ŸïÅ-qºÛ-¾ï-±m-HÛ-mP-hÝ-zŸÝGÅ-ÇK¼-jË-¼¤-Å-¾¼-dïm-GŸÛ-GmP-zºÛ-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-ÁïÅ-¼ÛG-¿Ëm-DP-GÛÅ- zôh-qºÛ-ÇÀôz-IÔ-DG-GÛ-mP-ÇÀôz-yâG-±ôºÛ-ÁïÅ-»ôm-fh-fÞGÅ-ºDÞ¼-zŸïÅ-ÇePÅ-Ç+ô¼- ÁïÅ-¼ÛG-¿Ëm-DP-GÛ-¤IÛm-±z-q-hP-ÁïÅ-»ôm-Z¤Å-ŸÛz-q-Ç+Ý-ŸzÅ-GTßP-±ï-¼ÛP-¾GÅ-ÅÞ- ¼ÛG-¿km-Oô¾-¤-¾GÅ-mÅ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-qºÛ-¾ï-±m-¤fº-¤-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༧ཀུན་གཟིགས་ཞྭ་དམར་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་དང་འབྲེལ་བའི་ཐུན་མོང་གསལ་བསྒྲགས།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎