Nå-¯¾-¼ÛG-GmÅ-ˆÛ-ÇÀôz-±m-ºhï¤Å-xô^- 1ü


2007.04.18

{}ü üfïPÅ-ºhÛºÛ-ÇÀôz-GÅôºÛ-¤hÝm-zIôÅ-ˆÛ-¾ï-±m-mP.ü zôh-qºÛ-ÇÀôz-IÔ-DG-mÅ- º‚ãP-¼ÛG-G¤-Nå-¯¾-¼ÛG-GmÅ-ˆÛ-Çkï-±m-mP-º²Ûm-¼Û¤- 12 fôm-qºÛ-ÇÀôz-yâG-±ôÅü ¤fô-¼Û¤-ÇÀôz-IÔ-º±ô¾-xôGÅ-hP-ÇÀôz-¤±m-ºhï¤Å-xôGÅ-ÅôGÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-lô-Xï-JÀïP-zôh-GŸÝP-Gbm-ÇÀôz-DP-GÛ-ÇÀôz-hGï-hP-ü ÇÀôz-yâG-±ô¼-¤hÝm-¾¤-ÇÀôz-Çeôm-GmP-¤Dm-ÇÀôz-hGï-ºWÛGÅ-¤ïh-Íô-Mm-¾GÅ-ÅÞ-¼ÛG-¿km-Oô¾-¤-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-qºÛ-¾ï-±m-HÛ-hݤ-¤±¤Å-hP-qô-hï-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎