±m-¼ÛG-ÇÀôz-GZï¼-z¼-ÇÀôz-GÅôºÛ-¾¤-Çeôm- 2ü


2007.04.05

{}ü üÇÀôz-GÅôºÛ-¤hÝm-zIôÅ-ˆÛ-¾ï-±m-mP.ü zôh-qºÛ-ÇÀôz-IÔ-DG-mÅ-±m-¼ÛG-Çkï-±m-mP-º²Ûm-¼Û¤- 12 fôm-¤Dm-¤fô-yâG-±ô¼-¤Þ-¤fÞh-¤fô-¼Û¤-ÇÀôz-IÔ-ºIÛ¤-Ç+zÅ-ÇÀôz-¤±m-ºhï¤Å-xôGÅ-Ç+ô¼- ¤ôm-JËô-ºhôh-LÝ-JÀÛP-zôh-GŸÝP-ÇÀôz-IÔºÛ-±m-¼ÛG-ÇÀôz-hGï-z=ÛÅ-±ï-¼ÛP-µôP-q-¾GÅ-mÅ-ÇÀôz-GÅôºÛ-¾¤-Çeôm-GmP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-¼ÛG-¿km-Oô¾-¤-¾GÅ-mÅ-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-qºÛ-¾ïºÞ-GZÛÅ-q-hï-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎