‚P-Í-¼ÛºÛ-¤fô-ÇÀôz-ˆÛ-zôh-qºÛ-ÇÀôz-GZï¼-z¼-z;º-ÇÀôz- 1ü


2007.10.24

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-ÇÀôz-GÅôºÛ-¤hÝm-zIôÅ-ˆÛ-¾ï-±m-mP.ü xÛ-¹- 10 ±ïÅ- 15 ZÛm-uÛ-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-mÅ- mÛºÞ-»ô¼;-¤Pº-ÇkïºÛ-mP-GÛ-Gï-¼Û-Åm-ÇÀôz-GZï¼-DP-hÝ- ‚P-Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-mP-¤fô-¼Û¤-G®ßG-¾G-ÇÀôz-IÔ-DG-GÛ-mP-ÇÀôz-GZï¼-‚ïh-zŸÛm-qºÛ-zôh-qºÛ-ÇÀôz-GZï¼-z- 160 ®¤-¾-ÁïÅ-»ôm-hP-ºƒï¾-zºÛ-z;º-ÇÀôz-z°¾-GmP-¤²h-qºÛ-hݤ-zÞ-hP-qô-hï-¼ÛG-¿km-Oô¾-¤-¾GÅ-mÅ-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལྷ་མོ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་ནང་བསྟན་སློབ་གྲྭའི་སློབ་ཕྲུག་ཚོ་བཙན་ཐབས་ཀྱིས་གཞུང་གཉེར་སློབ་གྲྭར་གཏོང་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎