‚P-Í-¼ÛºÛ-¤fô-ÇÀôz-ˆÛ-zôh-qºÛ-ÇÀôz-GZï¼-z¼-z;º-ÇÀôz- 4ü


2007.11.14

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-ÇÀôz-GÅôºÛ-¤hÝm-zIôÅ-ˆÛ-¾ï-±m-mP.ü xÛ-¹- 10 ±ïÅ- 15 ZÛm-uÛ-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-mÅ- mÛºÞ-»ô¼;-¤Pº-ÇkïºÛ-mP-GÛ-Gï-¼Û-Åm-ÇÀôz-GZï¼-DP-hÝ- ‚P-Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-mP-¤fô-¼Û¤-G®ßG-¾G-ÇÀôz-IÔ-DG-GÛ-mP-ÇÀôz-GZï¼-‚ïh-zŸÛm-qºÛ-zôh-qºÛ-ÇÀôz-GZï¼-z- 160 ®¤-¾-ÁïÅ-»ôm-z;º-ÇÀôz-Iâz-qºÛ-XïÅ-ÇÀôz-yâG-®ôÅ-z;º-ºiÛ-hGôPÅ-Ç+ô¼-ŸÝÅ-q¼- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-z;º-¾ïm-GmP-zºÛ-hGôPÅ-hôm-DG-¼ÛG-¿km-Oô¾-¤-¾GÅ-mÅ-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་བལ་ཡུལ་ནང་སེར་སྐྱ་མི་མང་ཁྲི་ཚོ་བརྒལ་བར་ཆོས་འབྲེལ་བཀྲིན་བསྐྱངས་པ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎