&GôP-Å-¤VôG-mÅ-Èôm-ÅÞ¼-ÇÀôz-yâG-±ô¼-z;º-ÇÀôz-z°¾-z- 1ü


2007.01.17
&G

&G

{}ü üfïPÅ-ºhÛºÛ-ÇÀôz-GÅôºÛ-¤hÝm-ºIôÅ-ŸïÅ-qºÛ-¾ï-±m-HÛ-mP-ü Zï-hÝÅ-zôh-ˆÛ-VôÅ-ÆÛh-GZÛÅ-ˆÛ-hzÞ-FÛh-uÛ-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-M-G¼-¿Ëô-xôGÅ-Èôm-ÅÞ¼-¼z-MÅ-JÀÛP-zôh-¤ÛºÛ-GŸÛÅ-ÇK¼-hÝ-VôÅ-ºƒï¾-¤²h-ºyÛm-z=Ûm-zBPÅ-Ç+zÅ-DÞ¾-hïºÛ-mP-GÛ-zôh-qºÛ-GŸÛ-¼Û¤-ÇÀôz-IÔºÛ-hGï-¾Å-ÇÀôz-yâG-±ô¼-ÁïÅ-»ôm-G¾-Vï-»Ûm-qºÛ-z;º-ÇÀôz-z°¾-GmP-¤²h-qºÛ-Ç+ô¼-¼ÛG-¿km-Oô¾-¤-¾GÅ-mÅ-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-qºÛ-hݤ-zÞ-hP-qô-hï-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༧ཀུན་གཟིགས་ཞྭ་དམར་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་དང་འབྲེལ་བའི་ཐུན་མོང་གསལ་བསྒྲགས།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎