zôh-¤Û-¼ÛGÅ-ˆÛ-¾-M-hï-¤-hô¼-z-‚-hGôÅ-qü


2007.05.23

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-ÇÀôz-GÅôºÛ-¤hÝm-zIôÅ-ˆÛ-¾ï-±m-mP.ü uÛ-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG- Zï-hÝÅ-Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-mP-VÛzÅ-zNå¼-z=Ûm-zBPÅ-Ç+zÅ- h¤ÛGÅ-zž-zôh-¼ÛGÅ-±ô¼- zôh-¤Û-¼ÛGÅ-ˆÛ-¾-M-hï-¤-hô¼-z-hP.ü Áï-»ôm-¾-¢P-z¯ôm-GP-fÞz-‚-hGôÅ-qºÛ-z;º-ÇÀôz-¸z-¤ô-z°¾-GmP-¤²h-qºÛ-Ç+ô¼-¼ÛG-¿km-Oô¾-¤-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎