yâ-GÝ-GݺÛ-¾ÞÅ-Åï¤Å-GZÛÅ-ˆÛ-º±¼-¾ôPÅü


2007.11.21

{}ü üfïPÅ-ºhÛºÛ-ÇÀôz-GÅôºÛ-¤hÝm-zIôÅ-ŸïÅ-qºÛ-¾ï-±m-mP.ü yâ-GݺÛ-¾ÞÅ-Åï¤Å-GZÛÅ-ˆÛ-º±¼-¾ôPÅ-zhï-fP-PP-»ôP-fzÅ-ÅÞ-yâ-GÝ-hP-¼P-zŸÛm-BïÅ-hPôÅ-hz¼-fh-;¼-ºƒï¾-z-z¸ô-Mã-hï-fzÅ-¾¤-z¸P-ÁôÅ-ŸÛG-»Ûm-q¼-yâ-GݺÛ-Åï¤Å-D¤Å-¼ÛG-qºÛ-Vïh-¾Å-q-±ôÅ-PôÅ-º²Ûm-GmP-GÛ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-¼ÛG-¿km-Oô¾-¤-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎