zÞô-ºVÛ-¤ïh-¾-wÞ¾-‚ãP-ÇÀôz-¤ºÛ-zÇS^-zXôhü


2007.01.31

chimed-dolma-200.jpg
q¼-hzP-ºVÛ-¤ïh-Oô¾-¤ü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üfïPÅ-ºhÛºÛ-ÇÀôz-GÅôºÛ-¤hÝm-zIôÅ-ˆÛ-¾ï-±m-mP.ü Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-IôP-Eï¼-Vïm-qô-mÛºÞ-»ô¼;-mP-IôP-Eï¼-uÛ-Ez-mÅ-wÞ¾-‚ãP-ÇÀôz-¤ºÛ-zÇSGÅ-zXôh-GmP-z- ÍÛm-‡¼-mïÁ-mï¾-È»Û-Å;ݾ- mP-º²Ûm-¼Û¤-zTß-GTÛG-mP-ÇÀôz-GZï¼-GmP-zŸÛm-q-zôh-qºÛ-zÞ-¤ô-ºVÛ-¤ïh-Oô¾-¤-¾GÅ-ÅÞ-¼ÛG-¿km-Oô¾-¤-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-qºÛ-¾ï-±m-HÛ-hݤ-¤±¤Å-hP-qô-hï¼-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎