M-G¼-M¾-»ôPÅ-»ÛG-MãGÅü


2007.05.30

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-ÇÀôz-GÅôºÛ-¤hÝm-zIôÅ-ˆÛ-¾ï-±m-mP.ü M-G¼-M¾-»ôPÅ-º²Ûm-¼Û¤- 10 hP- 12 qºÛ-»ÛG-MãGÅ-mP-M-G¼-mP-GÛ-zôh-qºÛ-ÇÀôz-IÔ-DG-GÛ-ÇÀôz-yâG-±ôºÛ-Iâz-ºƒÅ-¾ïGÅ-Åôm-‚ãP-»ôh-q-hP.ü M-G¼-¿Ëô-xôGÅ-;ô-¾ï-G¾-zôh-GŸÝP-ÇÀôz-IÔºÛ-º²Ûm-IÔ-zTß-qºÛ-ÇÀôz-yâG-zÇem-q-±ï-¼ÛP-¾GÅ-mÅ-M¾-»ôPÅ-ÍP-¯ÛÅ-»ÛG-MãGÅ-fôG-zM-V-zM-¾ôm-qºÛ-Ç+ô¼-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-ÁïÅ-¼ÛG-¿Ëm-DP-GÛ-ÁïÅ-¼ÛG-ºGm-º²Ûm-±ï-¼ÛP-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-ÅÞ-¼ÛG-¿km-Oô¾-¤-¾GÅ-mÅ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎